ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވުން

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވުން

24/11/2021

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރުގެ  ކިބައިން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/13 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޝަރުތެއް އުނިވެފައިވާތީ، އެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

683_20211205.pdf