ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުންގެ ހާޒިރީ ރެކޯޑުތައް އެޓެންޑެންޓް ސިސްޓަމްއިން ބެލެހެއްޓުން

02/12/2021

01 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާ ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓާނީ، އެ ކޯޓެއްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމްތަކުން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ނެގޭ ހާޒިރީ ރިޕޯޓްތަކަކީ ސިސްޓަމްއިން ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭނެ ރިޕޯޓްތަކެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

681_20211205.pdf