ޚަބަރު / ފެމެލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ޢަދީބުއާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުން

ފެމެލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ޢަދީބުއާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުން

23/11/2021

ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލައި ޙުކުމްކުރުމުގައި، މައްސަލަ ބެއްލެވި ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ޢަދީބު ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވެފައިވާތީ، ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ޢަދީބުގެ މި ޢަމަލަކީ، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 6.4 އަދި 6.5 އާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކަށްވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު)ގެ 1-32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ނަޞޭޙަތް ދިނުމާއެކު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ ޢަދީބަށް އެންގުމަށް، 2021 ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ކޮމިޝަނުގެ މިއަހަރުގެ 86 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

23 ނޮވެމްބަރު 2021

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

676_20211123.pdf