ޚަބަރު / ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް މޫސާގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް މޫސާގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

23/11/2021

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2019/ 105ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2019 ނޮވެންބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް މޫސާގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ، ތަޙްޤީޤްކުރެވި އެމައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް  2021ނޮވެންބަރު 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކޮމިޝަނުގެ 88 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

23 ނޮވެންބަރު 2021

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

675_20211123.pdf