ޚަބަރު /

ފ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަމީދުގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

23/11/2021

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2019/105 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2019 ނޮވެމްބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ފ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަމީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ، ތަޙްޤީޤްކުރެވި އެމައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް  2021ނޮވެންބަރު 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކޮމިޝަނުގެ 88 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

23 ނޮވެންބަރު 2021

 

އެޓޭޗްމަންޓް

674_20211123.pdf