ޚަބަރު /

ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

17/10/2021

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2020/31 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2020 އޮކްޓޫބަރު 14 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ، ތަޙްޤީޤްކުރެވި އެމައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް 2021 ސެޕްޓެންބަރު 29 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކޮމިޝަނުގެ މިއަހަރުގެ 74 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

661_20211017.pdf