ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

12/10/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 2021/70 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން މުސްކުޅިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިއެވާ ދެ ބޭފުޅުން 12 އޮކްޓޫބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

- ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ތިނަދޫ މުނިޔާގެ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙަސަން.

- ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މަގާމުގައި ހުންނެވި ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ހަދުވަރީގެ، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަމީމް.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

659_20211012.pdf