އިޢުލާން / ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ލީގަލް އޮފިސަރ / ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ލީގަލް އޮފިސަރ / ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން (ކޮންޓްރެކްޓް)

04/10/2021

މި ކޮމިޝަނުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މަގާމް: ލީގަލް އޮފސަރ

ރޭންކް: އެމް.އެސް 2

އަދަދު: 3

ސެކްޝަން: ޖުޑީޝަލް ހިއުމަން ރިސޯސް

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

656_20211005.pdf