ޚަބަރު /

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

15/09/2021

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ 2 މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2021/20 (26 އޮގަސްޓް 2021) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.


1.   އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، މާލެ
2.   ޢަބްދުﷲ ފަހްމީ / އަލިމަސްގެ، ގއ.ގެމަނަފުށި
3.   ނަފީލު މުޙައްމަދު / ލަކީހޯމް، ގއ.ދާންދޫ
4.   އަޙްމަދު ޝިފާޢު / ލަކީސްޓަރ، ހއ.މާރަންދޫ
5.   އަޙްމަދު މަޢުޞޫމު / ހަވީރީމަންޒިލް، ލ.މާބައިދޫ
6.   އަމްޖަދު މުޞްޠަފާ / އަލިވާގެ، ގއ.މާމެންދޫ
7.   މުޙައްމަދު ޒާހިދު / އިލާޒާ، ރ.ހުޅުދުއްފާރު
8.   ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު / ނަޝީދީހިޔާ، އއ.ފެރިދޫ
9.   ޝުކުރުﷲ ޝަކީލް / ސިޔާމާމަންޒިލް، އއ.ފެރިދޫ
10.  ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޢަބްދުލްޙަކީމް / އާކުރި، ގއ.ނިލަންދޫ
11.  އަޙްމަދު ނަޝީދު ޙުސައިން / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 1890، މާލެ
12.  އިބްރާހީމް ޝާހިދު / އެލަސްކާ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
13.  މަޢީޝާ ޔޫސުފް ސަމީރު / މ.ވިލުފުށީގެ، މާލެ
14.  އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު / ރަނައުރާގެ، ބ.ހިތާދޫ
15.  ފާޠިމަތު ޝާނާ / ވިޗިނޯ، ސ.މީދޫ
16.  ސުލައިމާން މުޙައްމަދު / ނޫރާނީގެ، ޅ.ކުރެންދޫ
17.  ޝުކުރާނާ މުޙައްމަދު / ގ.ހުވަފެނީއައްސޭރި، މާލެ
18.  މަރްޔަމް ޙުސައިންދީދީ / ހޯދަޑު.ސިތުރާ، ޏ.ފުވައްމުލައް
19.  މަރްޔަމް ޒާހިރު / މުޝްތަރީގެ، ގއ.ދެއްވަދޫ
20.  މުޙައްމަދު މޫސާ / ސިނަމާގެ، ޅ.ނައިފަރު
21.  ޙަސަން އިބްރާހީމް / މ.ހާދޫ، މާލެ
22.  ޙުސައިން ސާލިމް / އާރު، ހއ.މާރަންދޫ
23.  ސިޔާމާ މުޙައްމަދު / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13194، މާލެ
24.  އަމްޖަދު ޢަބްދުލްޣަނީ/ ސޯސަންމާގެ، ފ.ބިލެތްދޫ
25.  އާމިނަތު އީމާން ޢަބްދުލްޣަފޫރު / މއ.ރޯޒް 1، މާލެ
26.  ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު / މިސްކިތްމަގު.ހޮރިޒޯން، ޏ.ފުވައްމުލައް
27.  ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާން / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 11737، މާލެ
28.  މުޙައްމަދު އަޙްމަދު / ވައިމަތީގެ، ބ.ތުޅާދޫ
29.  ޢާދިލް ޢަބްދުﷲ / ގުމްރީގެ، ގއ.މާމެންދޫ
30.  ޢަބްދުއްރަޝީދު ޔޫސުފް / ނަފާޕެލަސް، ބ.މާޅޮސް
31.  އަމާން މުޙައްމަދު ނަޖީބު / ހަޒާރުމާގެ، ރ.އިނގުރައިދޫ
32.  މުޙައްމަދު އަޙްމަދު / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 6158، މާލެ
33.  ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު / މާތިލަ، ރ.އަލިފުށި
34.  އާމިނަތު އަޒްލިފާ / ގުލާބީގެ، ރ.ރަސްގެތީމު

 

15 ސެޕްޓެންބަރު 2021

އެޓޭޗްމަންޓް

652_20210915.pdf