ސަރކިއުލަރ /

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

12/09/2021

ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިއެވާ ބޭފުޅުން 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. 

1.     ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި މާމިގިލީ، ފްރީޕާކް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަދީމް.

2.     ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމަށް ކ.މާލެ މ.ތްރީސިސްޓަރސް، އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު. 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިއެވާ ބޭފުޅުން 12 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. 

1.     މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި އޭދަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި ދަރަވަންދޫ، ކުރިކީލަގެ، އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް އިފްހާމް ނާޝިދު. 

2.     ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި މާމެންދޫ، މައިސަން، އަލްއުސްތާޛު ވިޝާޙް ވަޖީދު.

3.     ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި ގެމަނަފުށި، މިސްކިތްދޮށުގެ، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސަލާމު.

އެޓޭޗްމަންޓް

648_20210913.pdf