ޚަބަރު /

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތަކަށް އެލަވަންސް ދިނުން

12/01/2011

2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން އެބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާތަކަށާއި ކޮމެޓީތަކަށް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު JSC/09/09 ނިންމުމުގެ ދަށުން މެމްބަރުންނަށް ދަނީ ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުންތަކަށް އެލަވަންސް ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް މި ނިންމުމުގެ ދަށުން ދެމުންގެންދާ އެލަވަންސް  އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް ނުދެވިވާނީ  އެ އެލަވަންސް ބޭނުން ނުވާކަން ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެމްބަރުންނަށް އެކަންޏެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް