ޚަބަރު /

ނ. ލަންދޫ ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓާއި އއ. ފެރިދޫ ކޯޓުގެ ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފި

01/02/2011

ނ. ލަންދޫ ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްޞަމަދު ރަޝާދާއި އއ. ފެރިދޫ ކޯޓުގެ ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ތައްޚާން ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވާފިއެވެ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްޞަމަދު ރަޝާދު 30 ޖަނަވަރީ 2011 ގައި ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވާފައިވުމާއި އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ތައްޚާން 01 ފެބްރުއަރީ 2011 ގައި ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވާތީ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަނީ އެ ދެ މަރުޙޫމުންގެ ޢާއިލާއަށާއި އެ ދެބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރެއްވި ކޯޓުތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވާފައެވެ.