ޚަބަރު /

ކޮމިޝަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ޔޫއެންޑީޕީއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

21/02/2011

ކޮމިޝަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ކުރިން ޔޫއެންޑީޕީއާއެކު ކޮމިޝަނުން މަޝަވަރާކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޔޫއެންޑީޕީން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ޔޫއެން ރެސިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ އަދި ޔޫއެންޑީޕީގެ ރެސިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް މިސްޓަރ އެންޑްރޫ ކޮކްސްއާއި ޔޫއެންޑީޕީގެ ނޭޝަނަލް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ މިސް އާމިނަތު ނާޒުނީނާއި ޔޫއެންޑީޕީގެ އެސިސްޓެންޓް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް އަލްފާޟިލާ ޒިންދު ޞާލިހެވެ. ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި، ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ އާއި ނާއިބުރައީސް ޑރ. އަފުރާޝީމް ޢަލީއެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް