ޚަބަރު /

ކޮމިޝަންގެ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފި

14/03/2011

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ، އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކޮށްފިއެވެ. ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2008/10؛ 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2008)ގެ 36ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެ މަތިން މިރޮޕޯޓްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައެވެ.

މި ރިޕޯޓް ބިނާވެގެންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159ވަނަ މާއްދާ އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން (ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ރޫލިންގ ނަންބަރު:2008/SC-RU/01 ގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން އުނިކޮށްފައިވާ 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އުނިކޮށް)، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.jsc.gov.mv ގައި ޝާޢިއު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް