ޚަބަރު / ސިވިލް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެކޯޓުން ބަލައިގެންފި

ސިވިލް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެކޯޓުން ބަލައިގެންފި

13/09/2011

ސުޕީރިއާރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދު،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ކަމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ، ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި، ސިވިލް ކޯޓުން އެމައްސަލަ ބެލުމަށް ނިންމަވައި ނެރުއްވި ވަގުތީ އަމުރު ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް  ކޮމިޝަނުން މިއަދު ހުށަހަޅުމާގުޅިގެން އެކޯޓުންވަނީ އެ މައްސަލަ ބަލައިގެންފައެވެ.

މި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ 09 ސެޕްޓެމްބަރު 2011 ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނުން ބޭއްވު ކޮމިޝަންގެ 91 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވާތީއެވެ. މި މައްސަލާގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުން ހައިކޯޓުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލް ކުރައްވާނީ ޤާނޫނީވަކީލް މއ.އައިވަރީ ހައުސް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް