ޚަބަރު / ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙުމާން ހަމަޖެއްސަވައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙުމާން ހަމަޖެއްސަވައިފި

21/09/2011

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އައްޝައިޚް ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙުމާން ހުންނަވާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވީ ކުރިން މި މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވި ޑރ.އަފުރާޝީމް ޢަލީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަކިކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެމަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީއެވެ.