ޚަބަރު / “އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭނުން ފަނޑިޔާރުންނަށާއި 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު” ފާސްކޮށްފި

“އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭނުން ފަނޑިޔާރުންނަށާއި 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު” ފާސްކޮށްފި

17/11/2011

“އުމުރުން 55 އަހަރު ވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭނުން ފަނޑިޔާރުންނާއި، އުމުރުން 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު” މިއަދު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ.މި ޤަވާޢިދު ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްwww.jsc.gov.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިޤަވާޢިދަށް މިއަދުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށްވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ 2011