ޚަބަރު / “އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލަޔަށް ވަކިވާން ބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާ، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދު ” ގެދަށުން 09 ފަނޑިޔާރަކު 01 މާޗު 2012 އިން ފެށިގެން ރިޓަރޔަ ކޮށްދެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފި

“އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލަޔަށް ވަކިވާން ބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާ، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދު ” ގެދަށުން 09 ފަނޑިޔާރަކު 01 މާޗު 2012 އިން ފެށިގެން ރިޓަރޔަ ކޮށްދެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފި

21/02/2012

“އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލަޔަށް ވަކިވާން ބޭނުންވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާ، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދު ” ގެދަށުން ރިޓަޔަރކުރަން އެދިފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން 09 ފަނޑިޔާރަކު 01 މާޗް 2012 އިން ފެށިގެން ރިޓަރޔަރ ކޮށްދެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމެވިއެވެ. އެގޮތުން މި 09 ފަނޑިޔާރުން ރިޓަޔަރކުރުވުމުގައިވެސް ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާނީ އުމުރުން ދުވަސްވުމާއި، ބަލިހާލު ހުރިގޮތަށާއި އަދި ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭކަމަށް ކޯޓުން ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް އިސްކަން ދީގެންނެވެ. އެގޮތުން 1 މާޗު 2012 އިން ފެށިގެން ރިޓަރޔަކުރައްވާ 9 ބޭފުޅުންނަކީ؛

އަލްފާޟިލް ހުސައިން ޢަލީ، ލިލީމާގެ، ބ.ހިތާދޫ
ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް - ބ. ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް


އަލްފާޟިލް ދޮންމަނިކު، ވައިލެޓްފެހި، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
ގދ. ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް - ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް


އަލްފާޟިލް އަބްދުއްސައްތާރު ޢަލީ، އައްސޭރި، ހ.ހުޅުދެލި
ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް - ދ. ހުޅުދެލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް


އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް، އިރުވައި، ލ.މާވަށް
ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް - ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް


އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢަބްދުރަޙުމާން، އަސަރީގެ، ބ.މާޅޮސް
ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް - ބ. މާޅޮހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް


އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ސާދީވިލާ، ފ.ނިލަންދޫ
މެޖިސްޓްރޭޓް - ފ. ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް


އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަލީ، ރަންކޮކާގެ، ފ.ބިލެއްދޫ
ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް - ފ. ބިލެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް


އަލްފާޟިލް ޢަބްދުސައްތާރު އާދަމް، ނީނަވާ، ބ.ހިތާދޫ
ޤާޟީ - ފެމެލީ ކޯޓް


އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރުސްދީ، ކެތި، ގދ.ވާދޫ
ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް - ގދ. ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް