ޚަބަރު / ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ “ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ” ގެ ކުރިއަށްއޮތް ދައުރުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލްކުރައްވާނެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސައިފި

ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ “ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ” ގެ ކުރިއަށްއޮތް ދައުރުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލްކުރައްވާނެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސައިފި

23/02/2012

ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ “ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ” ގެ ކުރިއަށްއޮތް ދައުރުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލްކުރައްވާނެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ “ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ” ގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ދެއަހަރުގެ ދައުރު 2011 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތް ދެއަހަރަށް އަލުން އެ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، މިކޮމިޝަނުން އެކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދިފައިވާތީ، ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ “ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ” ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހަމަޖެއްސެވުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މި ކޮމެޓީގެ ނިމިދިއަ ދައުރުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މިކޮމެޓީއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި މެމްބަރަކީ ޑރ. އަފުރާޝީމް ޢަލީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުން ޑރ. އަފުރާޝީމް ޢަލީ ވަކިކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން، ދެން މި މަޤާމު ހުސްމި ދައުރުގައި ފުރުއްވާފައިވަނީ، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އައްޝައިހު ޝުޢައިބު އަބުދުރަޙުމާނެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް