ޚަބަރު / ޖުޑީޝަލް 5 ދާއިރާއަށް، ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން މިއަދު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފި

ޖުޑީޝަލް 5 ދާއިރާއަށް، ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން މިއަދު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފި

12/11/2012

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން އެމާޤަމަށް ކުރިމަތިލީ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް 5 ދާއިރާއަށް، ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން މިއަދު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ދާއިރާއިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ؛

1. އަޙުމްދު މޫސާމަނިކު / ވ. ފެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
2. ޢަބްދުލްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު / ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
3. ޙަސަން ޒަހީން / ތ.ތިމަރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
4. ޢަލީ ޝަރީފް / ލ.އިސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
5. މުޙައްމަދު ރާޣިބް އަޙުމަދު / ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް


ކޮމިޝަނުން މިބޭފުޅުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ މިކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލުމަށް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލެއްވުމުން، ކުރައިޓީރިއާގައިވާގޮތުގެމަތިން އިންޓަވިއުކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޝަންގައި ނެންގެވި ސިއްރުވޯޓަކުންނެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް