ޚަބަރު / ހަތް ބޭފުޅަކު މެޖިސްޓްރޭޓްކަން އައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

ހަތް ބޭފުޅަކު މެޖިސްޓްރޭޓްކަން އައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

03/01/2013

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ފަރާތްކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އިންޓަވިއުކުރުމަށް ފަހު، 7 ބޭފުޅަކު މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމާފައިވަނީ،

1. ރ. މަޑުއްވަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ޅ. ކުރެންދޫ ބޮޑުގަސްދޮށުގޭ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން އިބްރާހީމް


2. ރ. މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް، އެރަށު ޖަވާހިރުމާގޭ އަލްއުސްތާޛު ޢަދުނާން ޙުސައިން


3. ސ. މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް، އެރަށު ދޮންދީދީ މަންޒިލް އައްޝައިޙް މުޙައްމަދު ޠައްޔިބު


4. އދ. ފެންފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް، ގަލޮޅު ނޫރާނީވިލާ އަލްއުސްތާޛާ ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފު


5. ބ. ހިތާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް، އެރަށު ރަނައުރާގޭ އަލްއުސްތާޛާ އުއްމުކުލްސޫމް އަބޫބަކުރު


6. ކ. ގާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް، ސ.ފޭދޫ ބެލޫން އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ވަޙީދު


7.ބ. ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް، ބ.މާޅޮހު ނަފާޕެލަސް އަލްފަޟިލް ޢަބްދުރަޝީދު ޔޫސުފު

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް