ޚަބަރު /

ނޫސް ބަޔާން: ބ.އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ނިންމުން

30/09/2020

އެޓޭޗްމަންޓް

343_20210901.pdf