ޚަބަރު /

ށ.ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛާ ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް ކ. މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

31/05/2021

ށ.ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގ.ނޫމަރާވިލާ އަލްއުސްތާޛާ ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފް، "ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ކޯޓާ އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު"ގެ ދަށުން، ކ.މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުވުމަށް އެދިލެއްވުމާ ގުޅިގެން، 16 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލުކުރަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

279_20210831.pdf