ޚަބަރު /

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އާދަމް ޢާރިފްއާ ބެހޭގޮތުން ތަޙްޤީޤްކުރި ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

26/05/2021

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 12/2020 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2020 މާރޗް 11ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އާދަމް ޢާރިފްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ، ތަޙްޤީޤްކުރެވި އެމައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް 2021 މޭއި 16ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކޮމިޝަނުގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

277_20210831.pdf