ޚަބަރު / ނ.ޅޮހީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުއާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުން

ނ.ޅޮހީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުއާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމުން

25/05/2021

ނ.ޅޮހީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 2 ޤަޟިއްޔާއަކުން އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކު ތަނާޒުލްވެފައި ވަނީ ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 35 ވަނަ މާއްދާއާއި، އެ މާއްދާގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި އަދި އެ ނޫންވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާއިދެއްގައި، ފަނޑިޔާރަކާއި ޙަވާލުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ބެލުމުން ތަނާޒުލްވެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފަދަ ހާލަތެއްގައި ނޫންކަމަށްވާތީ، އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކުގެ މި ޢަމަލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ) 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 3.1 އާއި ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު 6ގެ 35 ވަނަ މާއްދާއާއި، އެ މާއްދާގެ ދަށުން އަންނަ ދެވަނަ ނަންބަރާއި ޙިލާފު ޢަމަލެއްކަމަށް ތަޚްޤީޤަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2008 (ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ 1-32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙްމަދު ޙަސަން މަނިކަށް ނަޞޭހަތް ދިނުމާއެކު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެންގުމަށް، 16 މޭ 2021 ގައި ބޭއްވި މި އަހަރުގެ މި ކޮމިޝަނުގެ 40 ވަނަ ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

275_20210831.pdf