ޚަބަރު / ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޙަސަން ސަޢީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

04/04/2021

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

273_20210831.pdf