ޚަބަރު /

ނޫސްބަޔާން: ލ.ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ޢައްޔަންކުރުން

18/03/2021

ލ.ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށްޓަކައި، އެ މަޤާމަށް ކުރި މަތިލި ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު، ލ. މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ލ.އިސްދޫ ބީޗްރެސްޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް، އިންޓަވިއުގައި އެންމެ ޤާބިލުކަމަށް، ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރާ ކޮމިޓީން ކޮމިޝަނަށް ލަފާ އެރުވުމުން، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް ލ. ފޮނަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް 2021 މާރިޗު 07 ގައި ބޭއްވި މި ކޮމިޝަނުގެ  19 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމިއެވެ.

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް ވަނީ ކުއްލިއްޔަތުލް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާ އިން ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން ބެޗްލަރ އޮނަރސް ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.މީގެ އިތުރުން، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް ވަނީ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމުގައި 3 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ލީގަލް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި 04 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު އަދި ސިވިލް ކޯޓުގެ ލީގަލް އެސިސްޓެންޓެއްގެ މަޤާމުގައި 01 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް