ޚަބަރު /

ނޫސްބަޔާން: ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާމިރު ޢައްޔަނުކުރުން

13/02/2021

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  17 ) (IUL)195-C/1/2021/2ޖަނަވަރީ 2021 ( އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދ.ބަނޑިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާމިރު، މިމަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް “ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ” އިން ކުރައްވާފައިވާ އިންޓަވިއުއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަގާމަށް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާމިރު ހަމަޖެއްސުމަށް 10 ފެބުރުވަރީ 2021 ގައި ބޭއްވި މި ކޮމިޝަންގެ މިއަހަރުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް