ސަރކިއުލަރ /

13 ސެޕްޓެޕްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު

01/03/2012

 

މިގޮތަށް އޮނިގަނޑު ފާސްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން 20 ޖުލައި 2011 ގައި ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ނަންބަރު JSC/2011/CIR/7 ސަރކިއުލަރ ބާޠިލްވީއެވެ.

އުސޫލުގެ ދަށުން ހަމަޖެހޭ މަޤާމުގެ ޢަދަދު

ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަދަދު

މިހާރު ހުރި މަޤާމުގެ އަދަދު

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

 

1

 

 

ވިލިމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

1

3

2

1

ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

2

1

1

1

ހއ. ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

3

0

0

1

ހއ. އުލިގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

4

0

0

1

ހއ. މޮޅަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

5

2

1

2

ހއ. ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

6

2

2

1

ހއ. އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

7

1

0

1

ހއ. ކެލާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

8

1

1

1

ހއ. ވަށަފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

9

2

1

2

ހއ. ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

10

1

1

1

ހއ.ފިއްލަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

11

1

0

1

ހއ. މާރަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

12

1

0

1

ހއ. ތަކަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

13

1

1

1

ހއ. އުތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

14

1

1

1

ހއ. މުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

15

1

1

1

ހއ.ބާރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

16

1

1

1

ހދ. ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

17

1

0

1

ހދ. ފިނޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

18

1

0

1

ހދ. ނައިވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

19

1

1

1

ހދ. ހިރިމަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

20

2

2

1

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

21

1

1

1

ހދ. ނެއްލައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

22

1

0

އެޓޭޗްމަންޓް

244_20210825.pdf