ސަރކިއުލަރ /

20 ޖުލައި 2011 ގައި ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލު ރިވިއުކުރައްވައި 13 ސެޕްޓެޕްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު

03/01/2012

 

މިގޮތަށް އުސޫލު ފާސްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން 20 ޖުލައި 2011 ގައި ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ނަންބަރު JSC/2011/CIR/6 ސަރކިއުލަރ ބާޠިލްވީއެވެ.

 

ކެޓަގަރީ

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު

ޝަރުޠުތައް

ބޭސިސް

1

0

-      އާބާދީގައި 500 ހަމަނުވާ

-

2

1

 

 

 

 

-      މައްސަލައިގެ އަދަދު 0 އާއި 120 އާ ދެމެދު

-      އާބާދީގައި 500 އާއި 2500 ދެމެދު

-      އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބަދަލުވާ ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހުސް މަޤާމެއް ނެތުން

-   މައްސަލައިގެ ނިސްބަތް ބެލުމުގައި ބެލި ބޭސްލައިނަކީ 120

-   އާބާދީގެ ބޭސްލައިނަކީ 2500

3

2

-      މައްސަލައިގެ އަދަދު 121 އާއި 240 އާ ދެމެދު

-      އަބާދީ 2501 އާއި 5000 ދެމެދު

-      ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހުންނަ ކޯޓުގައި އުޞޫލުގެ ދަށުން 2 މަޤާމު އުފެދިފައިނުވުން.

-      އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބަދަލުވާ ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހުސް މަޤާމެއް ނެތުން

 

-       1200X  2

-       2500X  2

 

4

3

-      މައްސަލައިގެ އަދަދު   241  އާއި    480 އާ ދެމެދު

-      އަބާދީ  5001  އާއި  10000  ދެމެދު

-      އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބަދަލުވާ ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހުސް މަޤާމެއް ނެތުން

 

-       120X  4

-       2500X  4

 

5

4

-      މައްސަލައިގެ އަދަދު 481   އާއި 720 އާ ދެމެދު

-      އަބާދީ  10001 އާއި 15000 ދެމެދު

-      އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބަދަލުވާ ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހުސް މަޤާމެއް ނެތުން

 

-       120X  6

-       2500X  6

 

6

5

-      މައްސަލައިގެ އަދަދު 721  އާއި 960  އާ ދެމެދު

-      އަބާދީ 15001އާއި 20000 ދެމެދު

-      އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބަދަލުވާ ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހުސް މަޤާމެއް ނެތުން

 

-       120X  8

-       2500X  8

 

 

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށުގައި ހުންނަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި 2 މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަގާމު އުފެއްދުން

-          ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއަށް ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށުގައި ހުންނަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް 2 މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަގާމު އުފެއްދުމަށް ނިންމެވީ، ކޮންމެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއެއްގެވެސް ވެރިކަން ކުރާރަށުގައި ހުންނަ ކޯޓަކީ އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިތުރަށް އެ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ދާއިރާތައް ހަވާލުކުރުމާއި އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއެއް

އެޓޭޗްމަންޓް

242_20210825.pdf