ސަރކިއުލަރ /

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 28 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަޔާއި ޢިނާޔަތްތައް

19/01/2011

 

ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 28 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަޔާ އިނާޔަތްތައް

އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް

ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)

ރިސްކް އެލަވެންސް (ރުފިޔާ)

ލިވިންގ އެލަވަންސް (ރުރިޔާ)

މުސާރަ (ރުފިޔާ)

މަޤާމް

ލެވެލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

 

ކާރުކޮޅު، މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް(އަހަރީ ޕްރިމިއަމް: 12،500 ރުފިޔާ)

73,125

_

20,000

53,125

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

J1

ކާރުކޮޅު، މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް(އަހަރީ ޕްރިމިއަމް: 12،500 ރުފިޔާ)

71,000

_

20,000

51,000

ފަނޑިޔާރު

J2

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

 

މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް (އަހަރީ ޕްރިމިއަމް: 4,750 ރުފިޔާ)

56,300

3,300

15,000

38,000

އިސްފަނޑިޔާރު

J3

މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް (އަހަރީ ޕްރިމިއަމް: 4,750 ރުފިޔާ)

54,300

3,300

15,000

36,000

ފަނޑިޔާރު

J4

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

 

މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް (އަހަރީ ޕްރިމިއަމް: 4,750 ރުފިޔާ)

49,300

3,300

15,000

31,000

އިސް ޤާޟީ

J5

މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް (އަހަރީ ޕްރިމިއަމް: 4,750 ރުފިޔާ)

48,300

3,300

15,000

30,000

ޤާޟީ

J6

ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

 

މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް (އަހަރީ ޕްރިމިއަމް: 4,750 ރުފިޔާ)

47,650

1,650

15,000

31,000

އިސް ޤާޟީ

J7

މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް (އަހަރީ ޕްރިމިއަމް: 4,750 ރުފިޔާ)

46,650

1,650

15,000

30,000

ޤާޟީ

J8

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

 

މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް (އަހަރީ ޕްރިމިއަމް: 4,750 ރުފިޔާ)

47,650

1,650

15,000

31,000

އިސް ޤާޟީ

J9

މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް (އަހަރީ ޕްރިމިއަމް: 4,750 ރުފިޔާ)

46,650

1,650

15,000

30,000

ޤާޟީ

J10

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަ�

އެޓޭޗްމަންޓް

239_20210825.pdf