ސަރކިއުލަރ /

އިންތިޚާބާބެހޭ ކަންތައްތަކުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނުމާބެހޭ

06/10/2008

1. އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން ހިމެނުމަކީ އެބޭފުޅަކާމެދު ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް އުފުލިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ދޫނުކުރުމަށާއި

2. ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބްގެ ކަންތައްތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ދަތިނުވާނެގޮތެއްގެ މަތީން ދޫކޮށްލުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމުގަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

232_20210825.pdf