ސަރކިއުލަރ /

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ވަގުތީގޮތުން ހިންގުން އެ ކޯޓުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ޙަވާލުކުރުން

26/11/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވާ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް 20 ނޮވެންބަރު 2019 އިން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރައްވާފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގުން 2019 ނޮވެންބަރު 20 އިން ފެށިގެން އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑޮކްޓަރ އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީ،  އެކަން އެންގީމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

229_20210825.pdf