ސަރކިއުލަރ /

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

07/11/2019

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ތިރީގައިވާ ބޭފުޅުން 07 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ. 

1-      ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި ގަލޮޅު، ޑޭޒީފެހި، އަލްއުސްތާޛު ހާތިފް ޙިލްމީ

2-      ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި މައްޗަންގޯޅި، ވޭސައިޑް ފްލެޓް 705، އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މަޒީދު

އެޓޭޗްމަންޓް

222_20210825.pdf