ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

27/10/2019

ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި، ދަފްތަރު ރސ. 13410، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރާޣިބު އަޙްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 24 އޮކްޓޫބަރ 2019 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ  އެކަން އެންގީމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

221_20210825.pdf