ސަރކިއުލަރ /

ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުން

16/10/2019

ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ދަފްތަރު ނަންބަރު 3893، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ސަޢީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް 2019 އޮކްޓޫބަރު 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

220_20210825.pdf