ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

02/09/2019

1.     ޏ. ފުވައްމުލައް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި އައްޑުއަތޮޅު މީދޫ، އަބްލަޣީވާދީ، އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެފައިވުން

އެޓޭޗްމަންޓް

217_20210825.pdf