ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓު ބަދަލުވުން

26/02/2019

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ފަނޑިޔާރުން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

1.      ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ކެލާ، ދެރަހަ، އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޢާރިފް، 01 މާރިޗު 2019 އިން ފެށިގެން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް

2. ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި ދަފްތަރު. ނަންބަރު 2302، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، 01 މާރިޗު 2019 އިން ފެށިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް

3. ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ތިނަދޫ، ޒެނިތު، އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު، 01 މާރިޗު 2019 އިން ފެށިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް

އެޓޭޗްމަންޓް

214_20210825.pdf