ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

26/02/2019

1.     ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި ވެލިދޫ، އެލްޕާޝޯ، އަލްއުސްތާޛު މުހައްމަދު ހަލީމް، ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމުން 22 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެފައިވުން

2.     ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި ހައްދުންމަތި މާވަށް، ނަލަމަލަ، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް މޫސާ، ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމުން 21 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެފައިވުން

އެޓޭޗްމަންޓް

213_20210825.pdf