ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

26/02/2019

 

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން އއ. ހިމަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ވެނީލާގެ، އއ. ހިމަންދޫ، އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު، 31 ޑިސެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 2018/57 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު JSC-B-CB/18/120 ނިންމުމުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ 21 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި ވަނީ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރައްވާފައެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

212_20210825.pdf