ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާގުޅޭ

02/01/2019

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 153 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 66 (ކުރީގެ 65) ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ މުދަލާއި، ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި އަރަންޏާއި ދަރަނި ހާމަކޮށް، ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ މާލީ ބަޔާން، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އަދި މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ފޯމެޓް މި ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.jsc.gov.mv އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

211_20210825.pdf