ސަރކިއުލަރ /

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކުރުން

26/11/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމަށް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް 26 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމަށް ކަމަށް ގ. ޑޭޒީފެހި، އަލްއުސްތާޛު ހާތިފް ޙިލްމީ

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ކަމަށް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި ފެރިދޫ، ސިޔާމާމަންޒިލް، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަކީލް.

 

އެޓޭޗްމަންޓް

208_20210825.pdf