ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

27/10/2020

ގއ. މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ގއ. މާމެންދޫ، މަސްމަރާގެ، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 27 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައި ވާކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

204_20210825.pdf