ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

12/10/2020

 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި  ގ. އަންމޯލް، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަލީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 12 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ  އެކަން އެންގީމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

203_20210825.pdf