ސަރކިއުލަރ /

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

04/10/2020

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރި ބޭފުޅުން 04 އޮކްޓޫބަރ 2020 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަކުރެއްވި ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި ދެންނެވިފައި އެވަނީއެވެ.

1. ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި ކ. ދިއްފުށި، ސްވީޓްމީޑް، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޝަފީޢު

2. ސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ސ. މަރަދޫ، ޒެފެއަރ، އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ

އެޓޭޗްމަންޓް

202_20210825.pdf