ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

17/08/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގއ. ވިލިނގިލި، ހިލިހިލާއާގެ، އަލްއުސްތާޛު ޝުޖާޢު ޢުޡްމާން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 17 އޮގަސްޓް 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ އެކަން އެންގީމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

199_20210825.pdf