ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

10/08/2020

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ހދ. ނޮޅިވަރަން، ގަހާ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މައުސޫމް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން 10 އޮގަސްޓް 2020 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އެބޭފުޅާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާތީ އެކަން އެންގީމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

198_20210825.pdf