ސަރކިއުލަރ /

އޮގަސްޓް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވުން

03/08/2020

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި، 2020 އޮގަސްޓް 4 ވަ ނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޝަރީޢަތްތައްކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ކޮވިޑް- 19 މުޖުތަމައުތެރޭގައި ފެތުރެމުންދާ ރަށްރަށުގައި ދަށު ކޯޓުތަކުންނާއި އިސްތިޢުނާފީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން އެކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުން ނިންމަވާގޮތެއްގެ މަތިން ޝަރީޢަތްތައް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ދަންނަވަމެއެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ބަލި ފެތުރެމުންނުދާ ރަށްރަށުގެ ކޯޓުތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް މިކޮމިޝަންގެ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު JSC-C/CIR/2020/19 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

197_20210825.pdf