ސަރކިއުލަރ /

އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަސީމް ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުން

07/07/2020

 

11 ޖޫން 2014 ގައި ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަސް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަސީމް، 2016 ޖޫން 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނިންމެވި ނިންމުމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ކޮމިޝަނުގެ އެ ނިންމުން މުރާޖާއާކޮށް ކުރިން ހުންނެވި މަޤާމު ކަމަށްވާ ކ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް 07 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިެން އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ނަސީމް ބަދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

193_20210825.pdf