ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

06/07/2020

 

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 21 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 2020/43 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، އދ. މަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހަވީރީހިޔާ / އދ. މަންދޫ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޙަސަން ވަނީ 06 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރައްވާފައެވެ.

އެޓޭޗްމަންޓް

192_20210825.pdf